Registre d'estadants erimitics

 Sant Salvador.Arriben a la trentena els ermitans que s'hostatjaren en el transcurs de la seva història.Hi ha registrat que el seu ermità rebia anualment del rei Alfons II ,70 sous per a la vestimenta.El 1262 hi va morir l'anacoreta Bertrand, després de sojornar-hi 45 anys.També van ser morts per les tropes franceses en un dels seus assalts a les ermites, Cropis i Picanyol.**********Santa María Magdalena.Segons el llibre "De reformatione hujus monasteri",del 1042, aquesta ermita había estat...