Money,money,money...

 L'any 1987 la Generalitat declara el massís de Montserrat PARC NATURAL.El Patronat de la Muntanya de Montserrat va ser creat per Decret Llei l’any 1950, porta la gestió del Parc Natural i (teóricament...) farà les altres actuacions que exigeixi l'interès general. Aquesta institució, actualment és de caràcter públic, adscrita a Presidència de la Generalitat, titular de manera simplificada, de la gestió del Parc Natural i te les competències i serveis de caràcter municipal. Te cura de les funcions forestals, urbanístiques, culturals i turístiques, de la neteja i el manteniment del Parc, senyalització de camins i el seu arranjament, prevenció d’incendis i possibles esllavissaments.*Estructura_____________La complexitat de les funcions que té assignades el Patronat obliga a revisar la composició i l'estructura dels seus òrgans de govern i executius. En aquest sentit, la Llei estableix la continuïtat de la Junta del Patronat, ara anomenada, més pròpiament, Ple del Patronat, en el qual són representades, d'una manera equilibrada, totes les institucions que per un títol o un altre han d'intervenir en la deliberació i la presa de decisions; la reorganització de la Comissió Executiva, per a fer més eficient i àgil l'administració ordinària del Patronat; la legalització de la figura del gerent, que ha de portar l'administració diària i immediata, i la regulació en termes generals dels òrgans administratius i tècnics.*La Presidència_________________La Presidència s'erigeix en la figura del president de la Generalitat de Catalunya.*La Vicepresidència_____________________La Vicepresidència s'erigeix en la figura del Pare Abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat.*El Ple_________El Ple està format pel president, pel vicepresident o vicepresidents i pels vocals següents:Els consellers d’Interior, de Cultura, de Territori i Sostenibilitat, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’Empresa i Ocupació.Els alcaldes dels municipis del Bruc, de Collbató, de Monistrol de Montserrat, i Marganell.Els presidents dels consells comarcals de l'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat.Els presidents de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.El delegat del Govern de l’Estat a Catalunya, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 2837/1982, del 15 d'octubre.Tres persones nomenades pel Pare Abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat.El president de la Comissió Executiva.(Aquest president té al seu càrrec la tramitació administrativa de les actuacions del Patronat, l’execució dels acords del Ple, el seguiment de les obres i dels serveis, a més del comandament del personal del Patronat).Corresponen al Ple l'alta direcció i el govern del Patronat en el compliment de les finalitats que aquest té assignades.*La Comissió Executiva*_________________________La Comissió Executiva està formada pels membres següents:- El president, nomenat lliurement pel president de la Generalitat.- Cinc representants de la Generalitat designats respectivament pels consellers d’Interior, de Cultura, de Territori i Sostenibilitat, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’Empresa i Ocupació.- Un representant de la Diputació de Barcelona escollit per aquesta.- Un representant dels municipis del Bruc, de Collbató, de Monistrol de Montserrat i de Marganell, el nomenament i la renovació del qual corresponen als quatre ajuntaments per acord entre ells.- Un representant de l'Administració de l'Estat designat per aquesta.- Dos representants del Monestir de Santa Maria de Montserrat designats pel Pare Abat.(La Comissió Executiva assumeix les funcions de direcció immediata i d'administració ordinària en tot allò que correspon a les competències i les potestats del Patronat).____________________________________________-- L’empresa L’Agrícola Regional S.A. gestiona els serveis de cultura (museus, audiovisual, conferències..) d’hostalatge, restauració i comerç del recinte, així com els serveis de manteniment,...

0 related articles.